Profil korisnika

Hanfa: Mjesečno izvješće za listopad 2022.

Osiguranje.hr - 18.11.2022.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju listopada 2022. godine ukupno 2.165.930 članova, odnosno 5.714 članova (0,3 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pri tome se u kategoriji B nalazilo 86,3 %, u kategoriji A 10,1 %, a u kategoriji C 3,6 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 7.613 novih članova u listopadu njih 7.305 (96,0 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u listopadu je prestalo članstvo za 1.899 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u listopadu iznosili su 705,4 mil. HRK (0,6 % neto imovine s kraja rujna 2022.), odnosno 2,0 % manje nego u prethodnom mjesecu. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 247,8 mil. HRK (0,2 % neto imovine s kraja rujna 2022.), što je 57,8 % više u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju listopada 2022. iznosila je 130,8 mlrd. HRK, što je za 1,4 mlrd. HRK (1,1 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju listopada nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,4 % za kategoriju A, 0,8 % za kategoriju B i 0,03 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su -3,3 % za kategoriju A, -4,0 % za kategoriju B i -6,0 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,3 % za Mirex A, 5,0 % za Mirex B i 3,3 % za Mirex C[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju listopada 2022. iznosila su 85,6 mlrd. HRK (63,2 % imovine) te se njihov udio smanjio za 2,1 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova neznatno se povećala (0,1 p.b.) te su ona na kraju listopada 2022. iznosila 19,7 % imovine OMF-ova (25,7 mlrd. HRK). Pri tome su ulaganja u domaće dionice činila 11,9 %, a ulaganja u strane dionice 7,7 % imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 14,2 mlrd. HRK (10,9 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini povećan za 0,4 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su 7,5 mlrd. HRK, odnosno 5,7 % imovine OMF-ova na kraju listopada 2022.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

U listopadu 2022. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 % na mjesečnoj razini, a broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) za 0,1 %, čime su spomenuti fondovi imali 369.296 (ODMF) odnosno 46.752 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u listopadu 2022. iznosile su 54,7 mil. HRK (0,7 % neto imovine s kraja rujna 2022.), odnosno 3,8 % manje u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u listopadu 2022. iznosile su 24,0 mil. HRK, što je za 2,1 mil. HRK (7,9 %) manje od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 75,5 %, isplate zbog promjene fonda 18,4 %, a isplate zbog smrti 6,1 % ukupnih isplata u listopadu. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 5,6 mil. HRK u obliku jednokratnih isplata i 7,1 mil. HRK putem mirovinskog društva (fonda), a 5,4 mil. HRK transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u listopadu se povećala za 96,1 mil. HRK (1,3 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,6 mlrd. HRK. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u listopadu su se kretali od 0,02 % do 2,0 %, a prinosi na godišnjoj razini od -11,7 % do -3,5 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja na kraju listopada 2022. čine obveznice s udjelom od 53,6 % imovine, zatim dionice s 24,6 % te investicijski fondovi s 10,9 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 3,1 p.b., ulaganja u investicijske fondove narasla su za 0,4 p.b., a ulaganja u dionice za 0,3 p.b.

MIROVINSKA OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA (MOD-ovi)

Na kraju trećeg tromjesečja 2022. poslovala su dva mirovinska osiguravajuća društva, koja su u dijelu obveznog mirovinskog osiguranja obuhvaćala 10.376 korisnika, a u dijelu dobrovoljnog mirovinskog osiguranja 5.308 korisnika. Ukupna aktiva MOD-ova na kraju trećeg tromjesečja 2022. iznosila je 2,6 mlrd. HRK, što je za 708,0 mil. HRK ili 37,3 % više nego u istom razdoblju prethodne godine. Ukupni gubitak MOD-ova prije oporezivanja u prvih devet mjeseci 2022. iznosio je 26,9 mil. HRK, dok je u istom razdoblju prethodne godine njihova dobit iznosila 6,3 mil. HRK.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U listopadu 2022. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija od početka 2022. iznosila je 10,6 mlrd. HRK, od čega se 2,4 mlrd. HRK (22,1 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 8,3 mlrd. HRK (77,9 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija u prvih devet mjeseci 2022. povećala za 7,6 %, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 10,7 %, dok je premija u životnom osiguranju bila manja za 1,9 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (32,3 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (16,0 %) te ostala osiguranja imovine (11,7 %). Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 6,3 mlrd. HRK, što je porast od 8,1 % na godišnjoj razini. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 2,7 mlrd. HRK (rast od 11,8 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 3,6 mlrd. HRK (rast od 5,6 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u listopadu najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (38,4 %), osiguranje cestovnih vozila (20,1 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (7,7 %) i ostala osiguranja imovine (12,9 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u listopadu 2022. iznosio je 346,2 mil. HRK, što predstavlja  pad od 19,0 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija neznatno se smanjila (za 0,9 %) u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 254,8 mlrd. HRK, od čega su 134,1 mlrd. HRK činile dionice, 120,7 mlrd. HRK obveznice, a 53 mil. HRK ETF-ovi. Kod dioničkih indeksa, koji su svi bili pozitivni, najveći mjesečni rast od 10,8 % ostvario je CROBEXtransport, dok je najmanji mjesečni rast zabilježio CROBEX10tr (1,2 %). Glavni dionički indeksi Zagrebačke burze CROBEX i CROBEX10 zabilježili su rast od po 1,2 %. Oba obveznička indeksa su zabilježila mjesečni pad i to: CROBIS (-3,0 %) i CROBIStr (-2,8 %). Dionica kojom se u listopadu najviše trgovalo bila je dionica društva PODRAVKA d.d., kojom je ostvaren promet od 27,1 mil. HRK (25,5 % ukupnog trgovanja na burzi u listopadu), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni rast od 10,1 %.

INVESTICIJSKA DRUŠTVA

U trećem tromjesečju 2022. poslovale su 23 pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga, odnosno 5 investicijskih društava, 12 kreditnih institucija i 6 društava za upravljanje investicijskim fondovima. I u trećem tromjesečju 2022. zabilježen je pad vrijednosti imovine kojom upravljaju sve tri vrste pružatelja investicijskih usluga upravljanja portfeljem u odnosu na prethodno tromjesečje. Vrijednost imovine kojom upravljaju investicijska društva iznosila je 30,8 mil. HRK (pad od 0,8 %), vrijednost portfelja kojim upravljaju kreditne institucije iznosila je 388,7 mil. HRK (pad od 6,4 %), dok je vrijednost portfelja kojim upravljaju društva za upravljanje investicijskim fondovima iznosila 4,2 mlrd. HRK (pad od 1,1 %). Najveći pad vrijednosti imovine pod upravljanjem zabilježen je kod vrijednosti imovine kojom upravljaju kreditne institucije (-6,4 %), zatim kod imovine kojom upravljaju društva za upravljanje investicijskim fondovima (-1,1 %) i kod imovine kojom upravljaju investicijska društva (-0,8 %). Prekinut je trend rasta imovine pod skrbništvom investicijskih društava (koji je trajao od kraja 2019. godine), a koja je u odnosu na prethodno tromjesečje smanjena za 12,6 %, a nastavljen je trend smanjenja imovine pod skrbništvom kreditnih institucija (koji traje od kraja 2021. godine), a koja je u odnosu na prethodno tromjesečje manja za 6,3 %. U trećem tromjesečju 2022. distribuirano je 1,4 mlrd. HRK financijskih instrumenata (pad od 48,0 % u odnosu na prethodno tromjesečje), od čega 92,5 % čine udjeli domaćih UCITS fondova, 1,0 % udjeli stranih UCITS fondova, 4,5 % strani certifikati i 2,0 % ostali financijski instrumenti.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U listopadu 2022. poslovalo je ukupno 96 UCITS fondova, dva više nego u prethodnom mjesecu jer su počela s radom dva nova fonda iz kategorije ostalih fondova. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 16,5 mlrd. HRK te je bila za 21,3 mil. HRK ili 0,1 % manja u odnosu na prethodni mjesec. Trend pozitivnih mjesečnih neto uplata u UCITS fondova započet u srpnju prekinut je u listopadu kada su iznosile -134,9 mil. HRK. Negativne mjesečne neto uplate ostvarili su dionički fondovi (-25,8 mil. HRK), mješoviti fondovi (-16,8 mil. HRK), napajajući fondovi (-9,5 mil. HRK) te obveznički fondovi (-200,1 mil. HRK), a jedino je kategorija ostalih UCITS fondova zabilježila pozitivne neto uplate (116,7 mil. HRK). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju listopada činila je 66,7 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 11,9 % odnosno 6,5 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U listopadu 2022. sve vrste UCITS fondova imale su pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom, i to dionički 2,9 %, napajajući 2,6 %, mješoviti 2,0 %, ostali 1,1 % i obveznički 0,3 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju listopada iznosila je 951,8 mil. HRK (mjesečni pad od 1,6 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -1,4 %.

LEASING DRUŠTVA

Ukupna aktiva 15 leasing društava iznosila je na kraju trećeg tromjesečja 2022. godine 22,2 mlrd. HRK, što na godišnjoj razini predstavlja rast od 10,3 %. Dobit leasing društava prije oporezivanja bila je viša u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 57,0 mil. HRK (16,6 %) i iznosila je 399,8 mil. HRK. U segmentu operativnog leasinga nastavljen je trend godišnjeg pada nedospjele ugovorene vrijednosti aktivnih ugovora, i to za 3,2 %, dok je u segmentu financijskog leasinga zabilježen godišnji rast od 12,7 %. Vrijednost novozaključenih ugovora u segmentu operativnog leasinga porasla je u prvih devet mjeseci za 6,1 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je rast vrijednosti novozaključenih ugovora u segmentu financijskog leasinga iznosio 36,0 %. Tome je najviše pridonijelo povećanje vrijednosti ugovora čiji su objekt leasinga osobna vozila (4,3 mlrd. HRK), gospodarska vozila (1,6 mlrd. HRK) te postrojenja, strojevi i oprema (678,3 mil. HRK). Ukupna vrijednost novozaključenih ugovora u prvih devet mjeseci 2022. godine porasla je na godišnjoj razini za 1,9 mlrd. HRK (31,3 %).

FAKTORING DRUŠTVA

Krajem trećeg tromjesečja 2022. godine u sektoru faktoringa poslovala su 4 faktoring društva. Njihova ukupna aktiva iznosila je 231,0 mil. HRK, a dobit prije oporezivanja 0,7 mil. HRK. U volumenu transakcija u prvih devet mjeseci 2022. i dalje je dominantan klasični faktoring u vrijednosti od 359,6 mil. HRK (87,4 % svih transakcija), kao i u potraživanjima, gdje je klasični faktoring na kraju trećeg tromjesečja 2022. godine iznosio 62,3 mil. HRK (88,7 % svih potraživanja).

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicomPublikacije/Mjesečna izvješća

NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

Članak nema komentara.

Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Kako ocjenjujete razinu digitalizacije u svom radnom okruženju?

Osiguranje Forum

Posjeti forum

mkostincer | 13.10.2023. 22:43:45
Osiguranje od potresa
Dakio | 28.10.2022. 11:36:58
Koliko košta premija UNIQA dopunskog osiguranja?
Dakio | 29.8.2022. 15:10:28
Dodatno zdravstveno osiguranje(iskustva)
musawo | 2.4.2022. 16:18:26
BUY SSD CHEMICAL CLEANSING FOR MONEY+27717917137WHATSAPP