Profil korisnika

Mjesečno izvješće za prosinac 2022.

Osiguranje.hr - 27.1.2023.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju prosinca 2022. godine ukupno 2.179.051 člana, odnosno 6.709 članova (0,3 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u kategoriji B nalazilo 85,6 %, u kategoriji A 10,7 %, a u kategoriji C 3,7 % od ukupnog broja članova OMF-ova. U čitavoj 2022. u OMF-ove je ušlo 83.788 novih članova, odnosno 23,8 % više nego u prethodnoj godini. Članovi se, u skladu sa zakonskim odredbama prilikom zapošljavanja, ako sami ne odaberu obvezni mirovinski fond, raspoređuju u fond kategorije A. Nakon 10 godina se, ako ne odluče drugačije, raspoređuju u fond kategorije B. Članovi u fondu kategorije B moraju biti najmanje između 55. i 60. godine života. Između 60. i 65. godine života članovi moraju biti u fondu kategorije C. Od ukupno 7.678 novih članova u prosincu, njih 7.399 (97,6 %) automatizmom je rasporedio Regos, dok je u cijeloj 2022. taj udio iznosio 97,4 %. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u 2022. članstvo je prestalo za 15.929 osiguranika, što je za 14,7 % više nego u 2021. godini. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u prosincu iznosili su 729,9 mil. HRK (0,6 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), dok su isplate po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosile 150,2 mil. HRK (0,1 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca). Na godišnjoj razini u OMF-ove je tijekom 2022. uplaćeno 8,2 mlrd. HRK, odnosno 9,7 % više nego u prethodnoj godini, a istovremeno je ukupni iznos isplata iznosio 2,1 mlrd. HRK, što je 7,6 % više nego u 2021. godini.

Neto imovina OMF-ova na kraju prosinca 2022. iznosila je 132,2 mlrd. HRK, što je za 783,6 mil. HRK (0,6 %) manje nego u prethodnom mjesecu. U odnosu na kraj 2021. to je za 809,8 mil. HRK ili 0,6 % manje. Nominalni mjesečni prinosi Mirexa na kraju prosinca iznosili su -0,7 % za kategoriju A, -1,1 % za kategoriju B i -0,6 % za kategoriju C. Ovisno o mirovinskom fondu pojedinog mirovinskog društva, raspon godišnjih prinosa fondova kategorije A u 2022. kretao se od -7,13 % do -2,11 %, kategorije B od -7,61 % do -2,95 %, a kategorije C od -7,16 % do -3,49 %.

Naime, invazija na Ukrajinu, rast cijena energenata te globalni rast inflacije uzrokovali su u 2022. snažnu globalnu promjenu cijena financijske imovine uz istovremeni pad dioničkog i obvezničkog tržišta, što nije zabilježeno u posljednjih 20 godina. Takve su okolnosti diljem svijeta pogodile gotovo sve klase financijske imovine. Prema trenutačno raspoloživim podacima, 8 najvećih europskih mirovinskih fondova u prvoj polovici 2022. zabilježilo je prosječni prinos od -13,6 %, dok je prinos S&P 500 imao negativan predznak od -19,44% na kraju 2022.

Ipak, za razliku od drugih ulaganja, mirovinska štednja je dugoročne naravi što u većoj mjeri omogućuje postizanje ravnoteže između pozitivnih i negativnih događanja na tržištima. Na taj način fondovi kroz duže vremensko razdoblje u pravilu ostvaruju pozitivne prinose. Pored toga, prinosi mirovinskih fondova (mjesečni, godišnji, višegodišnji) odražavaju rezultat ulaganja na sve uplate osiguranika u pojedini fond u određenom vremenskom razdoblju, dok je za svakog pojedinog člana utjecaj na njegovu ukupnu imovinu, odnosno njegov individualni prinos različit, ovisno o razdoblju štednje u fondovima kategorija A, B i C te iznosima uplata.

Statistički i promatrano u duljem razdoblju, i anualizirani[1] prinosi za sve kategorije mirovinskih fondova ostali su pozitivni. U Hrvatskoj je minimalno razdoblje uplata svakog člana u fondove kategorije B i C pet godina, pa se tako od 2017. do 2022. petogodišnji prinosi fondova kategorije B kreću u rasponu od 2,13 % do 2,99 %, dok se isti prinosi za fondove kategorije C kreću od 0,74 % do 1,11 %. Petogodišnji prinosi fondova kategorije A kreću se u rasponu od 3,84 % do 5,16 %. Od početka rada prinosi obveznih mirovinskih fondova su iznosili 6,3 % za Mirex A, 5,0 % za Mirex B i 3,3 % za Mirex C.

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju prosinca 2022. iznosila su 83,8 mlrd. HRK (63,4 % imovine) te se njihov udio povećao za 0,2 p.b. na mjesečnoj razini, dok je na godišnjoj razini to povećanje od 0,7 p.b. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova smanjila se 0,3 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju prosinca 2022. iznosila 20,2 % imovine OMF-ova (26,7 mlrd. HRK), dok smanjenje na godišnjoj razini iznosi 1,0 p.b. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 12,2 %, a ulaganja u strane dionice 8,0 % imovine OMF-ova na kraju prosinca 2022. godine. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 14,0 mlrd. HRK (10,6 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini smanjen za 0,3 p.b. u odnosu na prethodni mjesec, a na godišnjoj razini za 1.1 p.b. Novac i depoziti činili su 6,5 mlrd. HRK, odnosno 4,9 % imovine OMF-ova na kraju prosinca 2022., što na mjesečnoj razini čini smanjenje za 0,3 p.b., a na godišnjoj razini povećanje od 1,7 p.b.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

U prosincu 2022. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 1,0 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) za 1,8 %, čime su spomenuti fondovi imali 374.702 (ODMF), odnosno 47.718 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u prosincu 2022. iznosile su 290,1 mil. HRK (3,8 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), odnosno 271,5 % više u odnosu na prethodni mjesec. Na godišnjoj razini, ukupne uplate u cijeloj 2022. iznosile su 983,0 mil. HRK, što je za 49,0 mil. HRK ili 5,3 % više nego u prethodnoj godini. Ukupne isplate iz DMF-ova u prosincu 2022. iznosile su 26,5 mil. HRK, što je za 3,3 mil. HRK (14,21 %) više od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Na godišnjoj razini ukupne isplate iz DMF-ova u cijeloj 2022. iznosile su 339,1 mil. HRK, što je za 32,3 mil. HRK ili 10,5 % više nego u prethodnoj godini. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga u prosincu činile su 82,3 %, isplate zbog promjene fonda 13,4 %, a isplate zbog smrti 4,3 % ukupnih isplata u prosincu. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 6,4 mil. HRK u obliku jednokratnih isplata, 8,4 mil. HRK putem mirovinskog društva (fonda), a 6,8 mil. HRK transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u prosincu povećala se za 192,4 mil. HRK (2,5 % na mjesečnoj razini, odnosno 2,1 % na godišnjoj razini) te je iznosila 8,0 mlrd. HRK. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u prosincu 2022. kretali su se od -1,6 % do -0,2 %, a na godišnjoj razini od -10,5 % do -4,1 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja na kraju prosinca 2022. čine obveznice s udjelom od 52,4 % imovine, zatim dionice s udjelom od 25,1 % te investicijski fondovi s udjelom od 12,6 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,8 p.b., ulaganja u investicijske fondove smanjena su za 0,9 p.b., a ulaganja u dionice za 0,4 p.b. Na godišnjoj razini udio obveznica povećao se za 2,0 p.b., dok su se udjeli dionica i investicijskih fondova smanjili za 0,8 p.b., odnosno 2,4 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U prosincu 2022. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u 2022. iznosila je 12,7 mlrd. HRK, od čega se 2,85 mlrd. HRK (22,5 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 9,83 mlrd. HRK (77,5 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija u 2022. povećala za 8,2 %, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 11,5 %, dok je premija u životnom osiguranju bila manja za 1,8 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (32,9 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (16,1 %) te ostala osiguranja imovine (10,8 %). Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 7,7 mlrd. HRK, što je porast od 5,7 % na godišnjoj razini. Od tog se iznosa na životno osiguranje odnosi 3,2 mlrd. HRK (rast od 7,2 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 4,5 mlrd. HRK (rast od 4,7 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (37,9 %), osiguranje cestovnih vozila (19,9 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (7,6 %) i ostala osiguranja imovine (13,2 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u prosincu 2022. iznosio je 214,3 mil. HRK, što predstavlja pad od 4,4 % na mjesečnoj razini. Ukupni promet za cijelu 2022. iznosio je 3,0 mlrd. HRK, što je za 16,5 % više od godišnjeg prometa u prethodnoj godini. Tržišna kapitalizacija neznatno je porasla (za 0,8 %) u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 258,9 mlrd. HRK, od čega su 135,8 mlrd. HRK činile dionice, 123,0 mlrd. HRK obveznice, a 56 mil. HRK ETF-ovi. Na godišnjoj je razini tržišna kapitalizacija u odnosu na kraj prethodne godine manja za 5,5 %. Kod dioničkih indeksa, koji su svi bili pozitivni, najveći mjesečni rast od 13,7 % ostvario je CROBEXkonstrukt, dok je najmanji mjesečni rast zabilježio CROBEXnutris (3,0 %). Glavni dionički indeksi Zagrebačke burze CROBEX i CROBEX10 zabilježili su mjesečni rast od 4,3 %, odnosno 3,1 %. Oba obveznička indeksa zabilježila su umjereni mjesečni rast i to: CROBIS 0,2 % i CROBIStr 0,4 %. Na godišnjoj razini najveći godišnji prinos od 52,5 % ostvario je CROBEXtransport, dok su glavni dionički indeksi zabilježili godišnji pad i to CROBEX -4,8 %, a CROBEX10 -8,4 %, baš kao i oba obveznička indeksa: CROBIS -12,6 % i CROBIStr -10,5 %. Dionica kojom se u prosincu najviše trgovalo bila je dionica društva PLAVA LAGUNA d.d., kojom je ostvaren promet od 12,1 mil. HRK (11,8 % ukupnog trgovanja na burzi u prosincu), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni rast od 6,6 %. Dionica koja je ostvarila najveći godišnji promet bila je dionica PODRAVKA d.d., kojom je ostvaren godišnji promet od 178,0 mil. HRK uz godišnji rast cijene od 0,3 %.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U prosincu 2022. poslovalo je ukupno 100 UCITS fondova, isto kao i u prethodnom mjesecu. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 16,3 mlrd. HRK, te je bila za 512,6 mil. HRK ili 3,1 % manja u odnosu na prethodni mjesec, dok je u odnosu na kraj prethodne godine neto imovina svih UCITS fondova manja za 5,2 mlrd. HRK (24,2 %). Ukupne neto uplate svih UCITS fondova u prosincu imale su negativni predznak (-278,0 mil. HRK). Jedina kategorija s pozitivnim predznakom bili su fondovi iz kategorije „ostali“ (43,9 mil. HRK). Negativne mjesečne neto uplate ostvarili su obveznički fondovi (-297,6 mil. HRK), napajajući fondovi (-12,4 mil. HRK), mješoviti fondovi (-3,8 mil. HRK) i dionički fondovi (-8,0 mil. HRK). Gledajući neto uplate na godišnjoj razini, sve vrste UCITS fondova, osim onih iz kategorije „ostali“, u 2022. su imale negativan predznak i to: obveznički -3,8 mlrd. HRK, mješoviti -203,9 mil. HRK, dionički -134,5 mil. HRK, napajajući -47,6 mil. HRK i ostali 775,6 mil. HRK, što za sve UCITS fondove ukupno iznosi -3,4 mlrd HRK. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju prosinca činila je 67,9 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 12,1 %, odnosno 6,5 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U prosincu 2022. sve vrste UCITS fondova imale su negativan prosječni mjesečni prinos ponderiran neto imovinom, i to: dionički -1,1 %, napajajući -3,9 %, mješoviti -2,9 %, ostali -2,0 % i obveznički -0,5 %. Prosječni godišnji prinos ponderiran imovinom također je za sve vrste UCITS fondova imao negativni predznak i iznosio za dioničke -13,7 %, napajajuće -15,1 %, mješovite -14,0 %, ostale -11,8 % i obvezničke -6,8 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju prosinca iznosila je 953,6 mil. HRK (mjesečni rast od 2,1 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 2,3 %. Godišnja promjena neto imovine fonda iznosi -3,7 %, a godišnji prinos fonda je -2,5 %.

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća


NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

Članak nema komentara.

Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Kako ocjenjujete razinu digitalizacije u svom radnom okruženju?

Osiguranje Forum

Posjeti forum

tkrajnov | 20.12.2023. 18:00:32
članak 43 ili 57. zakona o sigurnosti prometa na cestama
mkostincer | 13.10.2023. 22:43:45
Osiguranje od potresa
Dakio | 28.10.2022. 11:36:58
Koliko košta premija UNIQA dopunskog osiguranja?
Dakio | 29.8.2022. 15:10:28
Dodatno zdravstveno osiguranje(iskustva)