Profil korisnika

Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – automobilistička utrka – odgovornost Hrvatskog ureda za osiguranje (čl. 91. ZO/97)

 

Ne postoji odgovornost Hrvatskog ureda za osiguranje u situaciji kada je automobil koji je sudjelovao u automobilističkoj utrci i kretao se trkaćom stazom sletio sa staze i ozlijedio tužitelja.

za članove

Popravljanje imovinske štete – pravo regresa Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (čl. 113. ZOZO)

 

Osiguratelj od automobilske odgovornosti obvezan je naknaditi štetu Hrvatskom zavodu za osiguranje kada je ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti sklopljen prije 1. siječnja 2009., kada je stupio na snagu ZOZO/08, budući da se obveza izdvajanja prihoda u postotku od naplaćene funkcionalne premije osiguranja od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti odnosi na ugovore o osiguranju od automobilske odgovornosti sklopljene nakon 1. siječnja 2009.

za članove

Odgovornost za štetu - nezgoda izazvana motornim vozilom u pokretu – primjena propisa o sigurnosti prometa na cestama (čl. 178. ZOO/91)

 

Parnični sud nije vezan glede ocjene odgovornosti za naknadu štete odlukom prekršajnog suda te nema zapreke da se u parničnom postupku utvrdi drugačije činjenično stanje nego je utvrđeno u prekršajnom postupku i pitanje odgovornosti za štetu ocijeni drugačije, te ukoliko je sudionicima u prometu mog...

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – naknada štete – tijek zateznih kamata (čl. 12. ZOOP)

 

U slučaju kada postoji odgovornost osiguratelja za naknadu štete da pri odluci o tijeku zateznih kamata na dosuđenu neimovinsku i imovinsku štetu valja imati na umu odredbe Zakona o obveznim osiguranjima u prometu kojima je propisano da osiguratelj u slučaju neizvršenja svoje obveze naknade štete u roku, uz dužni iznos naknade štete, duguje i isplatu zatezne kamate od dana podnošenja odštetnog zahtjeva.

za članove

Ugovor o osiguranju imovine – obveze osiguratelja – isplata osigurnine - zakašnjenje u ispunjenju (čl. 943. ZOO)

 

Ako osiguratelj svojom krivnjom zakasni s ispunjenjem obveze iz ugovora o osiguranju, vjerovnik-osiguranik osim prava na isplatu osigurnine i prava na zateznu kamatu, ima pravo i na razliku do potpune naknade štete - ako je šteta koju trpi veća od iznosa koji mu pripada na ime zatezne kamate.

za članove

Naknada neimovinske štete – pravo na pravičnu novčanu naknadu uslijed smrti bliske osobe – braći, sestrama - trajnija zajednica života – pojam (čl. 1101. ZOO)

 

Trajnijom zajednicom života između brata i sestre ne smatra življenje u istom stambenom prostoru niti vođenje zajedničkog domaćinstva, a isto tako niti novčano pomaganje, već se podrazumijeva postojanje snažne emocionalne povezanosti braće i sestara koja proizlazi iz njihovog zajedničkog obrazovanja, odgoja i razmjene njihove ljubavi te brige i poštivanja.

za članove

Odgovornost za štetu – objektivna odgovornost - pas kao opasna stvar (čl. 1064. ZOO)

 

U slučaju da se ne radi o napuštenoj životinji – psu kao opasnoj stvari, za štetu koju takva životinja prouzroči odgovoran je njezin vlasnik.

za članove

Ugovor o osiguranju – općenito – tumačenje ugovora (čl. 99. ZOO)

 

Pri tumačenju spornih odredbi ugovora ne treba se držati doslovnog tumačenja upotrijebljenih izraza, već treba istražiti zajedničku namjeru ugovaratelja i odredbu tako razumjeti kako to odgovara načelima obveznog prava.

za članove

Izvanugovorne obveze - popravljanje neimovinske štete – smrt bliske osobe – posredno oštećene osobe - mjerodavno pravo (čl. 8. HK)

 

U ovoj rubrici je 9. kolovoza 2017. publicirana presuda VSRH, Rev 744/2011-2 od 20. rujna 2016. godine, o mjerodavnom pravu za ocjenu izvanugovorne odgovornosti iz prometne nezgode na cestama u smislu članka 8. Haške konvencije „Međunarodni ugovori“, br. 9/94, koje se primjenjuje na posredno oštećene osobe (bliske srodnike). Kako je navedena presuda u tom dijelu ukinuta odlukom Ustavnog suda RH, nastavno iznosimo najrelevantnije dijelove odluke Ustavnog suda.

za članove

Ugovor o kasko osiguranju brodica i jahti – osiguranje u korist treće osobe – prijenos prava iz osiguranja (čl. 692. PZ)

 

Osiguranik ne može prenijeti svoje pravo iz osiguranja ako je mogućnost takva prijenosa izričito isključena u ugovoru o osiguranju.

za članove

Ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti – prijevarno izazivanje osiguranog slučaja – nema obveze osiguratelja (čl. 944. ZOO/05)

 

Kod utvrđene činjenice da se štetni događaj nije mogao dogoditi na po tužitelju opisani način, pravilno je prvostupanjski sud primijenio materijalno pravo (čl. 944. ZOO) odbijanjem tužbenog zahtjeva za naknadu imovinske štete na motociklu i opremi te s naslova tuđe pomoći, kao i zahtjev za naknadu neimovinske štete, s tim što je ovaj potonji zahtjev odbijen i zbog toga što tužitelj nije dokazao pretpostavke odštetne odgovornosti tuženika, prije svega uzročnu vezu između ozljeda opisanih u medicinskoj dokumentaciji i dinamike nastanka štetnog događaja.

za članove

Osiguranje poslodavca od odgovornosti – odgovornost prema vlastitim djelatnicima – nepažljiva radnja djelatnika (čl. 1067. ZOO/05)

 

Osiguratelj, nije u obvezi naknaditi štetu oštećeniku - djelatniku osiguranika koja je posljedica njegove nepažljive radnje - kada je prilikom silaska sa ljestava promašio zadnje gazište jer je mislio da je na zadnjem gazištu, ali je bio na predzadnjem zbog čega je izgubio ravnotežu i pao.

Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Što vam je najbitnije kod kupovine osiguranja?


Osiguranje Forum

Posjeti forum

SasaPeric | 12.12.2019. 10:07:50
Prometna nesreća u Sloveniji
mikanilly | 6.11.2019. 09:58:17
Compre sua carteira de motorista, passaporte, carteira de identidade (benjack20008@gmail.com)
mikanilly | 6.11.2019. 10:00:10
KAUFEN SIE HOHE QUALITÄTS-FÄLSCHUNGSWÄHRUNGEN MIT (WHATSAPP +16124703458)
rbrletic | 12.4.2019. 12:58:49
OSIGURANJE OD POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA